Obchodné podmienky

Objednávka

 

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje potvrdenie telefonické. Telefonické potvrdenie je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nieje považované za záväzné). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Objednávka, ktorá je potvrdená predávajúcim je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

Pri objednávke do 33 Euro účtujeme balné v hodnote 3,30 Euro. 

Právo nereagovať na nerentabilné objednávky vyhradené.

 

Doprava

Doprava je účtovaná podľa spôsobu doručenia:

- Kuriér do 24hod. platba prevodom - cena v závislosti od váhy tovaru a vzdialenosti

- Kuriér do 24hod. dobierka (do hodnoty obj. 10tis. Sk) - cena v závislosti od váhy tovaru a vzdialenosti

- Poštová zásielka do 48hod. - 3,30 €

- Osobné prevzatie v predajni

 

BONUS 15 €, 20 €, 30 €

Pri kúpe bonusového výrobku, Vám bude odčítaná bonusová hodnota ( vo výške 30 €, 20 €, 15 €) z ceny akéhokoľkvek ďalšieho výrobku z nášho e-shopu. Bonusovú hodnotu si môžete uplatniť do 18 mesiacov od kúpy bonusového výrobku.

Práva a povinnosti predávajúceho

 

Povinnosti predávajúceho:

 1. predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne na základe potvrdenej objednávky
 2. predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu všetky doklady potrebné na pravzatie a užívanie tovaru.

Práva predávajúceho:

 1. predávajúci má právo na riadné a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

 

 

Práva a povinnosti kupujúceho

 

Povinnosti kupujúceho:

 1. kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 2. kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 3. kupujúci je povinný v dodacom liste potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

Práva kupujúceho:

 1. kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznej objednávke.
 2. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dni odo dňa prevzatia písomnej informácie podľa Zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa § 8. U nás je odstúpenie od zmluvy možne do 14 dní.

 

Dodacie podmienky

 

Na základe objednávky dodá predávajúci objednaný tovar kupujúcemu v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 1-5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. Lehota dodania tovaru závisí od dostupnosti tovaru a pravádzkových možností predávajúceho. Dodacia lehota môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, po dohovore s kupujúcim. V záväznej objednávke kupujúci určí miesto odberu. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie objednaného tovaru na miesto odberu. Inštalácia objednaného tovaru nie je súčasťou dodávky. Zásielka s tovarom obsahuje vždy daňový doklad, návod na používanie výrobku a záručný list. V prípade, že tovar nie je doručený v poriadku, kupujúci tovar neprevezme a bude mu zaslaný nový. Dopravu tovaru na miesto odberu zabezpečuje predávajúci. Rozvoz tovaru zaisťujeme na celom území Slovenskej republiky . Náklady na dopravu rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu.

 

Storno objednávky

 

Kupujúcim:

Pred záväzným potvrdením objednávky má kupujúci právo kedykoľvek stornovať objednávku bez udania dôvodu. Po záväznom potvrdení objednávky v prípade ak predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade ak kupujúci stornuje potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Právo na úhradu škody uplatní predávajúci vtedy ak tovar, ktorý si záväzne objednal zákazník bol doručený, ale zákazník si ho neprevzal a tovar sa k nám vráti späť.

Predávajúcim:

Predávajúci má právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 1. objednávku nie je možné záväzne potvrdiť ak sú údaje v objednávke chybne uvedené, kupujúci je nedostupný, nezdvíha telefón, atď.,
 2. tovar, ktorý požaduje kupujúci sa už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazne zmenila cena na strane dodávateľa.

Ak nastane niektorá z hore uvedených situácií, predávajúci sa ihneď skontaktuje s kupujúcim a dohodne sa s ním na ďalšom postupe. V prípade, ak kupujúci uhradil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny predávajúci mu uhradenú časť prevedie späť na jeho účet alebo adresu do 15-tich kalendárnych dní.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

Pri neosobnom spôsobe doručenia tovaru má kupujúci právo v súlade so zákonom odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru (nevzťahuje sa na osobné pravzatie tovaru v mieste predávajúceho. Ak sa kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy v tejto lehote, musia byť dodržané tieto podmienky:

 1. e-mailom alebo telefonicky nás kontaktujte, že žiadate o odstúpenie od zmluvy. Je potrebné udať číslo objednávky, dátum kúpy tovaru, číslo vášho účtu alebo adresu pre vrátenie peňazí,
 2. kúpený tovar zašlite na našu adresu na vlastné náklady spolu s dokladom o kúpe,
 3. posielaný tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu)
 4. kúpený tovar pošlite doporučene (nie na dobierku) a poistený, pretože predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie na ceste od zákazníka k predajcovi,
 5. po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok Vám predajca zašle peniaze za tovar najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru poštovou poukážkou alebo prevodom na Váš účet,
 6. v prípade ak kupujúci nesplní niektorú z vyššie uvedených podmienok predajca nebude akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklad odosielajúcho naspäť.

 

Ochrana osobných údajov

 

Osobné údaje našich zákazníkov, ktoré budú zverejnené pri využívaní služieb tohto internetového obchodu budú chránené pred zneužitím, kontaktné informácie a informácie o nákupoch zákazníka sa nebudú postupovať tretiemu subjektu a nebudú ani inak komerčne využívané.

Pozor: V prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom) , si tento internetový obchod vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti. Vyššie uvedené pravidlá používania osobných údajov neplatia len v tejto situácii.

 

Využívaním internetového obchodu www.dav.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním osobných informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou (e-mail, fax, listová zásielka...) kedykoľvek odvolať. 

Kupujúci potvrdením objednávky zároveň potvrdzuje, že bol informovaný o spracúvaní osobných údajov . Osobné údaje uvedené v objednávke zadáva kupujúci pri registrácii. Osobné údaje poskytuje kupujúci nasledujúce:

Ak je kupujúci fyzická osoba, zadáva pri registrácii tieto údaje: meno a priezvisko, úplná poštovná adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo. 
Ak je kupujúci právnická osoba, zadáva pri registrácii naviac nasledujúce údaje: názov firmy, IČO, DIČ. 

Účelom spracúvania osobných údajov kupujúcich je spracúvanie osobných údajov za účelom identifikácie kupujúceho, preprava a dodávanie tovaru, spracovávanie účtovných dokladov. Nie su nadalej uchovávané.

Kupujúci podľa § 28 ods. 3 majú rovnako právo na základe písomnej žiadosti u prevádzkovateľa internetového obchodu www.dav.sk  namietať voči spracúvaniu osobných údajov o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, a voči využívaniu osobných údajov na účely priameho marketingu (titul. meno, priezvisko, adresa) v poštovom styku. 

Prevádzkovateľ internetového obchodu  týmto zároveň prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá výhradne v zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Všetky údaje získané od zákazníkov užíva výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám okrem externých prepravných spoločností. 

Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný zákazník uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.
Pokiaľ bude chcieť kupujúci zrušiť svoju registráciu, kontaktuje predávajúceho prostredníctvom e-mailu. Registrácia bude zneaktívnená. O vymazaní e-mailovej adresy z databázy bude kupujúci informovaný.
Ak zákazník vyjadrí súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho, tak môže kedykoľvek odvolať takýto súhlas mailom, telefonicky alebo priamo prostredníctvom stránok spoločnosti www.dav.sk

 
Designed and Developed by Magic media, s.r.o.  
Copyright 2010