Záruka, reklamácie

Reklamačný poriadok

 

Záručná lehota je 24 mesiacov od dátumu predaja. Ak sa počas záručnej doby vyskytne závada spôsobená výrobnou chybou alebo vadou materiálu, bude bezplatne odstránená. Kupujúci je povinný pri uplatnení záruky predložiť platný záručný list a doklad o kúpe.  Kupujúci si uplatňuje záruku v servisnom stredisku alebo u predajcu.

Záručný list musí obsahovať:

typ výrobku + výrobné číslo (IMEI) potvrdenie predaja (dátum predaja, pečiatka, podpis a adresa predajcu).

Záruka stráca platnosť:

  1. ak je záručný list neúplný alebo neoprávnene zmenený,
  2. ak typ výrobku alebo výrobné číslo bolo zmenené,
  3. ak neoprávnená osoba pozmenila údaje v záručnom liste,
  4. ak bol do zariadenia prevedený neodborný alebo neoprávnený zásah,
  5. ak je mechanické poškodenie spôsobené užívateľom pri nedodržaní správneho spôsobu používania a údržby výrobku uvedeného v užívateľskej príručke,
  6. ak bola závada spôsobená cudzími látkami, ktoré vnikli do zariadenia,
  7. ak závadu spôsobil užívateľ skladovaním alebo prevádzkovaním zariadenia v nevhodnom prostredí (vlhké, prašné, chemisky agresívne prostredie).

 

 

 

Postup pri reklamácii

V prípade reklamácie postupujte prosíme nasledovne:                                                                              

- pri zakúpení výrobku ste od nás obdržali faktúru a záručný list,

- na záručnom liste sú uvedené servisné strediská. Ak sa niektoré z nich nachádza vo Vašom okolí, je možné ho po telefonickom dohovore so servisom odniesť priamo k nim, alebo výrobok poslať poštou,

- v prípade ak sa vo Vašom okolí nenachádza príslušný servis, alebo sa nedá dovolať kontaktujte nás na t.č. 031/ 771 47 40, alebo mailom na dav@dav.sk, kde uvediete

              - vaše kontaktné údaje a

              - údaje o výrobku - výrobné číslo, typ a názov výrobku, dátum zakúpenia

- tovar môžete poslať aj na našu adresu:

          DAV, Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa 

- nezodpovedáme za škody vzniknuté pri preprave, nepreberáme poškodené balíky a balíky nevyplácame v hotovosti.                                                                                                                                                  

 
Designed and Developed by Magic media, s.r.o.  
Copyright 2010